reglement

Algemene informatie

 1. Het lidmaatschap voor de Sportvereniging Snel en Lenig verkrijgt u door het invullen van het inschrijfformulier op website van Snelenlenig, na ondertekening door ouder of een meerder jarige (wettelijk vertegenwoordiger) die tekeningsbevoegd is op de site.
 2. Door het invullen van het inschrijfformulier gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonlijke informatie door Snel en Lenig, alsmede het gebruik door de verplichte aansluiting van de bond verenigingen zoals de KNGU van uw persoonlijke informatie.
 3. De contributie wordt halfjaarlijks geïnd door middel van een incasso, die in januari en bij aanvang van de lessen na de grote vakantie worden geïncasseerd.
 4. Bij tussentijdse aanmeldingen wordt de contributie berekend vanaf de inschrijfdatum tot het einde van de contributieperiode.
 5. De betaling van de contributie dient binnen 14 dagen na ontvangst te geschieden.
 6. Inschrijfgeld wordt tegelijk met de eerste contributie geïnd.
 7. Het lidmaatschap is voor onbepaalde tijd aangegaan. Opzegging van het lidmaatschap is alleen geldig als dit tenminste 1 maand voor het einde van een contributieperiode, schriftelijk bij de penningmeester is gemeld (voor 1 januari resp voor 1 juli).**
 8. Bij opzegging na voornoemde data blijft contributie over het lopende halfjaar verschuldigd.
 9. Niet tijdige betaling van de verschuldigde contributie  kan schorsing tot gevolg hebben.

     ** In verband met de lidmaatschap bij de KNGU wijken de volgende onderdelen af met betrekking tot punt 6

         (opzegging)

        • Streetdance & Hiphop

        • Turnen

        • Yoga

   

       Het lidmaatschap is hier minimaal 1 jaar, lopende van 1 januari tot en met 31 december, de opzegging moet

       voor 1 november ontvangen zijn bij de KNGU.  

       De contributie verplichting is voor de zelfde periode (1 januari - 31 december).

 

Verenigingsreglement

 1. Elk lid wordt geacht tijdig voor de aanvang van de training in de sportzaal aanwezig te zijn (afhankelijk van soort sport).Ouders dienen de sportzaal te verlaten, als de les begint.
 2. Elk lid dient zich te houden aan de aanwijzingen van de leiding. De leiding maakt uit welke toestellen er gebruikt worden. We ruimen samen de sportzaal op.
 3. Wanneer het lid tijdens de les de sportzaal wil verlaten, dient zij/hij dit eerst aan de leiding te vragen (afhankelijk van de leiding).
 4. De vereniging stelt algemene en persoonlijke hygiëne zeer op prijs (juiste kleding/schoeisel, schoeisel dient alleen in de sporthal te worden gedragen en niet daarbuiten). Er mogen geen sieraden gedragen worden en het haar dient vast te zijn.
 5. De vereniging is gesloten op officiële feestdagen. Vakanties worden zoveel mogelijk aangepast aan de landelijke schoolvakanties.
 6. Voor de betrokken leraren/leiding bestaat de mogelijkheid om personen die al dan niet lid zijn de toegang tot de zaal te ontzeggen.
 7. De vereniging is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van kleding en/of andere persoonlijke bezittingen. Mobieltjes kunnen het beste in de sportzaal zelf worden neergelegd.
 8. Elk lid dat de lessen tijdelijk niet kan volgen door ziekte/blessures of andere omstandigheden, dient dit zo snel mogelijk door te geven aan de leiding van de les. Bij niet tijdig doorgeven van de verhindering, blijft de contributie normaal verschuldigd.
 9. Via de vereniging vindt geen sportkeuring plaats. Indien u een keuring noodzakelijk acht, dient u zich hiervoor tot uw huis- of sportarts te wenden.
 10. Elk lid wordt geacht zich als een waardig sporter/ster te gedragen.
 11. Elk lid dient zich niet in te laten met aangelegenheden die de naam van de sportverenging kunnen schaden.
 12. Gedrag of handelingen die strijdig zijn met het reglement kunnen schorsing, dan wel beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben.